آموزش پیدا کردن گام Kick

۱۰,۰۰۰ تومان

حتما برای همه پیش آمده که بعد از شنیدن صدای یک Kick دلنشین نیاز به تشخیص گام اون کیک داریم.…